top of page

Serik Gençlik Eğitim, Kültür, Çevre ve Spor Derneği (SERGED), farklı yeterlilik seviyelerine sahip eğitmenleri, gençleri ve yetişkin öğrenenleri, sosyal hizmet uzmanlarını, gençlik politika yapıcılarını, uzmanları ve gönüllüleri Avrupa boyutunda ve yerel topluluklar için faydalar sağlayan sivil faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde  aktif kılarak toplumsal yaşama daha fazla dahil etmek üzere bir araya getiren  öğrenim organizasyonu olarak kurulmuştur.

Yerel düzeyde:

• Herkes için eşit eğitim ve işgücü fırsatlarını teşvik etmek için ulaşılması zor gruplara özel önem verilir;

• Farklı etnik grupların çok dilli karakteri dikkate alan ulus ötesi projeler ve faaliyetlerle dengeli entegrasyonu desteklenir;

• Gençlerin aktif katılımı yoluyla kültürlerarası diyaloğu, bilgi alışverişini ve Avrupa bilincini teşvik eder;

• Kişisel, sosyal ve kültürel gelişimi desteklemeye yönelik girişimlerin geliştirilmesi yoluyla gençlik ve gençlik yapılarının güçlendirilmesi, sivil eğitim, gençlik katılımının teşvik edilmesi, kültürlerarası öğrenme ve yaygın eğitim metodolojileri aracılığıyla toplum merkezli bir yaklaşımı benimse;

• Toplum ve devlet tarafından yaygın eğitim ve öğrenmenin tanınmasını teşvik eder;

• Spor yoluyla gençlerin gelişimini destekler;

• Gençlerin uluslararası hareketlilik yoluyla farklı kültürleri öğrenmelerine destek olur;

• Gençlerin yenilikçi öğrenme yöntemlerini öğrenmeleri ve bunları kariyer gelişimlerinde kullanmaları için fırsatlar yaratır;

Uluslararası düzeyde:

• Sürekli değişikliklere uyum sağlamanın ve kişisel ve mesleki büyümeyi sağlamanın bir aracı olarak hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder;

• Gençleri uluslararası eğitim, bilim, spor ve kültürel değişim programlarına dahil eder;

• Farklı girişimler ve Programlar (Erasmus +, vatandaşlar için Avrupa, Yaratıcı Avrupa, vb.) Aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu teşvik eder;

• Karşılıklı anlayış, kültürlerarası öğrenme dayanışması, toplumsal katılım ve gönüllülük için fırsatlar geliştiren girişimleri destekler;

• Vatandaşları doğrudan ilgilendiren ve işgücü piyasası için ihtiyaç duyulan ihtiyaçlarını ele alan becerileri geliştirmek için Uluslararası ortaklıklar ve ağlar tarafından desteklenen projeleri gerçekleştirir;

SERGED, bilgi, beceri ve yeterlilikleri iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlayan eğitim, öğretim programlarının organizasyonunda çalışmaktadır.

İşbirliği :

Derneğimiz Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren eğitim- öğretim kurumlarının yanında  sivil toplum kuruluşları ,kamu kurumları , özel sektör kuruluşları ve yerel yönetimler ile  aktif işbirliğine sahiptir.

SerGED Çalışma Konuları:

1. Sosyal hizmet / gençlik çalışması ve ulaşılması zor grupların dahil edilmesi;

2. Girişimcilik ve Yenilik

3. Medya okuryazarlığı

4. Gençlik ve Spor

5. Eğitim ve Kültür

6. Çevre

bottom of page